Chronicles of sexmore

Monday, January 16, 2006

wapedza here gidza

'Wapedza here Gidza, ndakuvara shaz. Pedza! Ita chop chop. Ndoda kupinda
seconds dzangu!', akadaro mumwe wavo achiita kukwiza mboro yake
seinorwadza iko kuri kunzwa nezemwa. Apa aitaura kuda kupinda mubeche
rangu maakanga ambobva paround rekutanga, apo akange angomanenja kungoti
kwede pamusuwo webeche nekutunda!. Akanga anakirwa akaita inonzi
premature injuculation.
Gidza ndopaakati, 'A-a shaz Maki hure rinonaka iri.
Iwe wakaiseiko mubeche mako umu? He? Ndasvira mapeche awanda ini, mamita
nemamita emapeche asi handisati ndamboona rakadai! He? iwe ndipindure
nhai iwe!'.
Akadaro achikoira zvinesimba, kuita kukuya chaiko.
Zvino ini ndikati, if you can't beat them, join them.
Ndakatanga kukuya chiuno ndichimupakurira.
Ndakachikuya, ndikachikuya, apa beche zvino ndaita rekuvhura. Iye akanga
oita zvekudhonza huswa kunge achaita hwekudzura pachisango pavaiva
vachindirhepera.
Wainzwa pasi apa pachiita kunge paidzurwa kuti dhuu dhuu dhuu,
nekukweshana kwataiita. 'Isa kani, isa zvako, isa-a-a mai kani! Ndoda
kutunda kani. Mai kani!'. Ndakairidza mhere ndanakirwa kunge ndaisvirwa
nemunhu wandaiziva. Iye ndopakabva atundawo achiita kubvunda chaiko.
Kuita kuoma neni kunge munhu afreezwa mufridge.
Uyu uya wekuti mumwe wake akasire kuti aone kupindawo akaita zvukusunda
Gidza wacho nesimba, achibva angoti bvooo kupinda. Mboro yake yaiita
kupisa kuti tuu.
Zvakanosangana nehurume hwaive hwasiiwa nemumwe wake mubeche mangu
wanikwe ini zemwa raita rwizi chairwo kututuma. Blazo, munin'ina
nemukoma, ambuya nasekuru munoti vanhu vanorambirei vari mahure. Ndizvo
izvozvo.
Ini ndakabva ndati nechemumoyo uyu ndiye wandiri kuda kubudirwa
nemudzimu wangu wechihure chese.
Ndezvekutemerwa nyoraka zvechihure izvi, ngambi munoti kungoitawo.
Sandini ndakazvida veduwee, ndakabarwa ndakadaro amai. Iye akada kupinda
zvenharo zviya.
Manje ndikati ndozvacho zvandinotoda manje.
Ndakamupawo zvenharowo. Ndakabva ndakochekera makumbo angu kumusana
kwake ndokumusunga mbiradzakondo chaidzo, apa mboro yake ndasunga
nemhasuro dzebeche. Maoko angu ndichibva ndamuti mumapfudzi mba-a.
Ndakadaro ndakabva ndatanga kumuitira chikapa, kumusungura serusero,
kumupepeta mukoma. Ndakapepeta, ndikapepeta, ndipkapepeta ndikazonzwa
'Yowe, iwe wandityora musana kani!'. Ndikati 'Svira wakanyarara iwe!
Ndiwe wati unozvigona, svira tione. Haunyare kukundwa neuyu
anditundisa.' Kuzomudaro, munhu wemurume haadi kunzwaro mukoma, unomupa
hushungu hwakawedzerwa. Ndopaakati koi, koi, koi ombomira, koi koi koi
ombomira, achiita kukurunga chaiko. Akaita kurova chunhu. Chinhu
chakarohwa ipapo. Kuroverera, kuroverera, kuroverera. 'Hayi, hayi, hayi
kani. Iwe, ibeche here iri! Kunaka kudai, chiiko. Hayi,
hayi-i-i-i-i-i-i'. Akadaro chitunda zvandakanzwa beche richizadzwa. Ini
ipapo ndainge ndatotunda kaviri zvangu arimo. Ndakanzwa kuti murume
apera simba akadaro, kuita weak chaiko. Akange otorema pamusoro pangu.
Mboro yakange yatolen'a len'a iri mukati mebeche.

Mupurisa uya ndopaakangoerekana ati kwanyanu kubva pandiri achitsvaka
bhurugwa rake. Eheka, vanhu vaindirhepa ava vaive mapurisa amai.
Mapurisa chaiwo emuno muGweru. Asi munoti kupfeka unifomu mukati vari
kuita basa kanhi. Vaive vandisunga kum10 dzemanheru vandiwanikidza
ndichitengesa muviri wangu ndiri muRed Light district yemuGweru. Handiti
munoziva district yandinoreva? Ndiyo nzvimbo yedu yatinotambira manheru
tozopikiwa from there. Ndokwatinooparetera tiri amai.
Saka vaive vandinyepera kuti vanoenda neni kuCharge Office gambi vainge
votofunga kumborova zvavo pink one yangu muchisango chive pedo nenzira.
Mupurisa uya abva pamusoro pangu achipfeka bhurukwa rake pakabva
papfuurawo mumwe murume ainge akatozvidhakirwa zvake. Gidza
ndopaakamusheedza achiti, 'Iwe shamwari iwe.
Huya uone zviri pano!. Pano paita hure kana uchidawo kusvira huya
zvako!.' Ndakati asi aive ave kupenga kanhi. Kutosheedzera nhimbe yekuti
ndisvirwe nemhomhoyese yeGweru nhai! Ndakati kana. Zvavandiita zvakwana.
Nekona yeziso ndakaona murume uya wekushevedzwa otobvisa bhurukwa nhai
vedu vee. Ende chinonzi murume futi! Regai vazopera nechakapedza mbudzi!
Ndakada kuti nditi kwanyanu kumuka zvine simba asi Gidza naMaki vakabva
vati uyu abata makumbo uyu abata maoko vachinditsimbirira pasi. Vaitoita
zvekukurudzira murume uya kuti akasire kukwira.
Akanditasva paya, ava vakangondi dzvanyidzira pasi.
Akatongoti kupinza mboro nekukoira. Ini zvangu handina kumbo-responder.
Ava vaive vakandibata ndokubva vave kunditsinya nekundimvonya vachiti
ndimutambirire sezvo aikoira zvebasa. Ndakazvongonyeperawo kuita
kachikapa kuti zvindipfuure. Luck enough uyuwo haana kuzotora nguva
yakareba asati aridza mhere, nekuti remember mboro yake yakange
yatambirwa nehurume hwevamwe vaviri ava hwainge hurimo kare. Ndakanzwa
oti 'Ishi-i ishi-i ishi-i, mai kani, ishi-i ishi-i ishi-i.' Apa aiita
kushinyira chaiko. Ndakabva ndaziva kuti bhora ranwa.
Iyewo akabuda mubeche achisvikowira padivi akazvambarara.

Uyu ainzi Gidza ndopaakatanga kundikika neboots dzake padumbu apa
achindituka 'Haunyare, hure remakoko. Saka wanakirwaka iwe! He? Tese
tiri vatatu watipedza!
Unofunga kuti uri chii iwe? He? Zihure. Zibeche rakora. Ndimi muri
kuzadza vanhu AIDS imi! Uzvipfidze, handidi kukuona futi kuRed Light.
Ndikakuona ndinokuuraya! Zihure. Ukangoudza munhu zvaitika izvi I WILL
KILL YOU! Wanzwa! Zimhata remunhu.' Akandirova nezvibhakera kusvikira
mumwe wake azomubata. Sare ndangoti rukutu. Ndopandakati ndofa
ndataurawo amai.
'Futi matongotora AIDS mese nekundichinjanisa kwamaita'. Ndakanzwa vese
vachiseka. Ainzi Maki wacho ndokuti, 'AIDS, AIDS chaiyo. Pane asina EDZI
muZimbabwe muno. Isu tatokupawo futi. Saka kupana nakupana chete. Ndiyo
game yacho!'. Vakadaro vachindonzana vachienda vari vatatu, vachiri
kungoseka zvavo. Ndakasara ndakambodaro kwenguva ndichiedza kukoka simba
kuti ndisumuke. Pave paye ndopandakazosimuka zvangu.

Asi muri kutondinzwira tsitsi here amai? Ndaona manetseka chaizvo. Kwete
regai. It comes with the teritory. Ndiyo trade yacho. Muchihureka, just
like basa rese rese unosangana nezvakasiyana siyana. Saka ini ndakatoti
business as usual, chero vandisiya ndichiri mupenyu! Ini
musambondityira. Dai matonzwira tsitsi vana baba ava. Pane munhu
anofanira kupiwa Nobel Peace prize on behalf of mahure ese. Munhu uyu
ndiye akaita inonzi the greatest invention of all times. Munhu iyeye
akagadzira inonzi FEMALE CONDOM!
Ndiyo iya inonzi futi Femidom. Ini neFemidom tiri one.
Kuhura ndinohura asi ndikakuudzai kuti I go for testing once every six
months and nguva dzese ndinobuda 'D' nekuti neFemidom handibate
chirwere.
Handiti maona vapinda vari vatatu panguva imwe chete, vazadzana vega
AIDS yacho! Ukanzwa munhu achikuudza kuti he hapana munhu asisina AIDS
mazuva ano he chii chiiso, imbwa yemunhu, katsi chaiyo. AIDS iriko
varume and it is a problem we need to be serious about. Saka kuzvibata
nekuzvidzivirira ndozvo manje. Unofaka ukasiya mafaro ese aya! Ahika
iwe! Be very serious about AIDS.

PAPA IN ACTION
Ndakazokasira kuwana pane pombi ndikungoti gezei gezei kuzasi uku, after
ndaita pull out carefully femidom yange yazara kuti paa nesperm
yemapenzi evanhu ava.
Ndokupukuta ropa raive panhuno. Ndakatora make-up kit yangu ndikazvipoda
poda. Ndaive ndatove freshers patsva. Chandaida kwaive kuita cover up
nguva yandaive ndapedzerwa nembwa idzi pasina production. Dai ndange
ndatorova 3mita chaidzo panguva yese yandaive ndatambisa. Stupid mhani,
misatanyoko yevanhu. Ende futi mazuva ano zviro zviya zvaoma. Imi munoti
zvakuomerai muri mumba, chimbofungai isu vamwe tinopona nekupambara.
Mubusiness redu iri these days you are lucky, very lucky kuona
anokubhadhara mufunge.
Munhu awomerwa manje. Vaye vaisiwana mari yekubhadhara hure zvino the
dollar won't stretch that far. Ukaona murume achirikuita zvesmall house
ibenzi, dhodhi chairo. On the other hand Tsunami yakarova masmall house
more than anyone else. Chete vanhu havazvizive izvozvo. Ini ndiri lucky
ndine Regular ichiri kundibhadharira flat, but I know of hobho vamwe
vangu vakatoendeswa kumusha. Kurunyazi chaiko amai.
Chindiudzai kuti kurunyazi unonohura nani? He?
NaMudhumeni? NavaMugaisi kana Mudhibhisi? Asi maybe naSabhuku
ungatomboti oh, nekuti teacher chaiye haasisiri chinhu. Akaitwa reduced
to zero. Tight chaiyo paZimba! Ndiyo Gonomania yachoka iyi. Totochema
naye Gono. Vamwe vaisitigamha ndiwo maMinister. Waiti kana muri ten
chaivo paMinister one mese maikwana, and muchichengetwa futi. Zvino
manje iko zvino havacha feature nekuti vabaikana neAIDS, cabinet yese
zvayo.
Zvatouraya industry yedu izvozvo nekuti vakambotigamha big time manje.
Hameno! Pamwe zvakwave kuzoiswa Senate ndiko kuchabva kuponeswa kwedu
nekuti the more politicians the better for mahure! Mapoliticians
anofunga nemboroka hamuzvizive?

Ndakaenda pane imwe kona yandaiziva kuti handaimbo shaya benzi remurume
rinondinhonga. Time time, pakauya ino mhene chaiyo. Ndakaona ndavhurirwa
door reBenz.
Ndikatibwanya manje. Makeke! Varume imbwaka, mabvuma?
Manje hamusati mazwa nyaya yacho yese. Pamunopedza ndopamunobvuma kuti
VARUME IMBWA! Asi mhosva ndichiipawo ini muri mudzimba umu,
murimarabishi chaiwo vakadzi vamumba. Mhata dzevanhu chaidzo.
Ndimiwo munocontributer kuti varume vapedzesere vave kune vanhu vakaita
seni so. Motsvakirwa AIDS makatarisa. Manje mototi mhoro mukondombera
chaiwo nekuti hamunzwewo ini. Nhasi ndinoda kukupai chidzidzo. Mumboona
zvavanoita varume vanyu kana vave nesu masmall house.
Mupfidze kuita kwenyu ikoko!
Right, muBenz makare maive naPapa yakange yatokura yakagara kuback seat.
He looked very important VIP chaiyo. Kumberi kwaive nadriver. Ainge
akateerera kuradio zvake kunge asipo. Ndichigoti kwede ndakabva
ndadhasharara makumbo angu sezvo ndaive ndisina bhurugwa. Iye
ndokutotanga kubata bata matinji achiatambisa tambisa kunge munhu ari
kusvina ura. Uku akandidhonzera kwaari achibva ati 'Just sucking chete
ndoyandiri kuda. Suck me kusvika ndatunda, wazwa! And fongoka ukwidze
mhata dzako mudenga.!' Akadaro achitora kamwe katsvimbo kainge kamugoti
asi kumubato kwako uku kwakasungirirwa chuma. Munoziva vehama,
mubusiness medu umu unodzidza zvakawanda. Vazhinji vanenge vatobva
kudzin'anga vaine mhiko munoziva. Umwe anenge anzi muti wandakupa uyu
unoda kushandisira pane hure kuitira kuti zvinhu zvozokufambira zvakati
zvikati. Saka unoona kuti isu mahure tine basa guru.
Wozonzwa munhu ari mumba achiti, he hure njani nanjani kudii, ini
ndirini ndiri kutomupa rugare kumba kwake?
Saka kazhinji kana wasangana neari kuda kuita zvemhiko dzake haubvunze,
mwero iri mari basi! Saka aburitsa chitsvimbo chake chiya akatanga
kusvuwerera nekuseri kwematako angu ndokuchiti pfee-e mumheche yangu.
Ndakanzwa kupisa kwandisati ndambonzwa ndikaziva kuti hameno mbashto
yashandiswa. Zvakanditorera kanguva kuti ndijairire kupisa uku asi
zvangodaro ndakange ndotokovira Papa vachiti vakapinza voburitsa,
votekenyedzesa matinji awa, vakapinza voburitsa vachiroverera paG-spot
chaipo. Nguva nguva ndakatoita senge ndonzwa muti uya kuchinja kunge
nyorovhati chaiyo. Ndakakurunga mhata idzi ndakafongora kudaro,
ndichidzindengendetsa chaiko. Papa vakati mboro zvino yati tsinga tande
tande.

Ini ndikati sucking chete, taura zvako. Ndakatanga kusvisvina mboro
amai. Mukanwa mangu maive makati nyakata nemate. Pandakaiti kasva mboro
mukanwa, Papa yakabvunda nekuti maipisirira pada zvakange zvasangana
nembashto yavakanga vaisa nyasi kwangu, hameno. Futi varume vajaira
kusakwa havazomboda kupinza zasi nekuti vanoziva kuti mukanwa is number
one. Zvino imi kudzimba ndopamunoti kwanzi he kana handife ndakasaka
mboro ini. Imika imi, Tibvirei apo! Anyway, ndakasvisvina mboro ndichiti
ndikati svisvine svisvine ndoroverare machende aya zvinyoro nyora,
svisvine svisvine ndoita sendoiburitsa. Ndomboti nanzvei nanzvei
pamuromo payo chete. Kuti nyambu nyambu. Kunge ndodya sweet chaiyo. Uku
Papa iri kungodzinda yakadaro ichikoira yakagara paseat kudaro, asi
achitambisa tambisa katsimbo kaya pamatinji chete. Uyu driver ndaimunzwa
nekure achigomera nezemwa ndikaziva kuti ari kubhonyorawo mboro yake ari
mberi ikoko. Ndakabva ndanzwa zemwa ndichibva ndatunda asi handina
kumira kusvisvina mboro. Iye Papa akaziva kuti ndatunda chete
ndokuchiburitsa katsvimbo kaye kakatota nedundo rangu okanhuwidza zvine
simba kuita kufemera mukati kati, pedze okananzva nanzva kusvika
kachenA. 'Yes, yes, thats it. Yes, suck me suck me my baby. Uri hure
raPapaka iwe. Suck me baby. Thats it. Yes, yeeeeeees.
Oh. Save me from all my sins, wash away my sins baby, ndichenesewo
kani!' Akange zvino akoirisa achindibata musoro nemaoko ese kuti
ndisambotsukunyuka kurega zvandaiita. Ini ipapo ndakaitora mboro
kuidzikisa kuhuro chaiko ndichiita zvekusunga mhasuro dzehuro kunge
zvandinomboita beche chaizvo. Kuzodaro Papa yakatadza kuzvibata
ndokusheedzera kuti anoda kutundira kumeso kwangu. Ndakaburitsa mboro
asati atunda, ndokuzonzwa kuti tsaa-aa hurume kunge hosepipe iri
kudiridza kumeso kwangu, zvimwe zvichipinda mumaziso. Wanike Papa
yasekerera. Kuita satisfied chaiko. Ndopaakandidhonzera kwaari onazva
kumeso kwangu kuita kupukuta sperm rake nerurimi rwake!
Akandisiya ndachena kunge munhu abva kufacial treatment chaiko. Kese
kasperm kake akakananzva.
Hazvina kundishamisa nekuti muchihure unosangana nemumwe nemumwe ane
zvaanoda kuti umuitire. Iwe chako kungoita chete - ndokufadza customerka
nhai! And ndinoziva kuti kwake kumba haazviitirwe izvozvo. Saka mutrade
iyi kutosheedzera kuti 'Zvido zvenyu kunyanya!'.

Papa iya yakazosheedzera driver ichiti 'Norman, watundira mukakasha
here?', iye ndokuti nezwi rakashoshoma 'Ehe Shufu, zvaita!'. Ini zvino
ndakange ndoti mari yauya manje sezvo ndapedza basa. Ndakaona nguva
dzave 2:45am. Papa ndopaakati driver asimudze mota varove pasi.
Payakasimuka mota ndopaakavhura door ndokundisairira panze amai. Musi
uyu ndakapona neburi retsono chairo. Mota yakapotsa yanditsika nemavhiri
eshure mufunge. Pandakadonha ndakasvikorovara mutara chaimo. Ende
futika! Izvi zvakaoma. Munhu unofaka nhai. Ndakachema amai. Ndakachema
ndichituka vadzimu vangu vese kuti kundipa jambwa rakadaro nhasi zvaita
sei. Kana sendi here randamboona! Kusvirwa nekusvira mahara here!
Munyamai wanhasi nhai. Kushandira halazi chaiyo. Ndakati midzimu yangu
ngaichitora zvayo shave rechihure racho, handicharida! Ndave kuda
kuitawo munhu kwaye, ndiitewo imba yangu nemhuri yangu. Basa rechiVice
ratoramba!

MUFAMBI ZVAKE
Ndichiri mukungonochema kudaro, ndakanzwa kubatwa pabendekete apa.
Ndakavhunduka ndichibva ndacheuka ndichitya. Wanike ndeuno murume
wechidiki, ane mandebvu anototyisa zvake, chipuka chaicho. Ndikati,
mhere kwetsu! Asi anokunzwa nguva dzakadaro ndiani?
Ndakati nhasi pangu pandiperera, bhinya iri richandiita kanyama kanyama.
Murume uya ndopaakapfugama paside pangu zvinyoro nyoro achitaura nezwi
riri pasi achinditi ndinyarare nekuti aida kundibatsira. Akati aive aona
ndichikandwa kubva mumota saka aifunga kuti ndakuvara. Ndakatarisa
maziso ake ndikaona ari innocent. Ndakabva ndamubvunza kuti aibvepi
nguva dzakadaro, iye akati aninge aburuka kubva mutrain yaibva Harare.
Takatora kanguva achiedza kundiconvincer kuti he meant well. Ndakazoti
hameno kusiri kufa ndekupi. Iye akati ainge asina kwekuenda saka
aikumbira pekurara. Ndaive nemibvunzo yakawanda asi ndakangoti kana riri
zuva reminyama hameno zvazvo.
Whatever!

Takasvika kuflat kwangu ndokubva ndamuti agare mulounge ini
ndichimugadzirira chikafu chop chop.
Nguva nguva aive otodya, ndakazomupa coffee after that. Zita rake ainzi
Phil. Nechemumoyo ndakati uyu ndiye wandinoda kuita pamber manje. Ini
kana ndo-pamber murume ndinoita zveshave chaizvo. Munoziva zvamunoti
mahure he chii chii kuti imi kumba hamugone kuita pamber varume. Kana
ukatarisa zvinoreva pamper it means to care for, to indulge, to spoil.
Zvino mudzimba imomo munotoita zvekutamba. Hanzi he ndakaneta, he
chakazoti. Murume achipuwa sadza anoita rekukandirwa. Iwe pachako kana
kumbozivawo mvura aiwa, kutonhuwa weti yega yega. Manje unofunga kuti
murume anomira pakadaro. Ende futi manje ndikakubatira wako sorry zvako
ufunge, ndine urombo nekuti unenge wamama!
Ndinotozomurega ndave kuda. Varume vanoda kuitwa vacheche chaiwo, pwere
dzichangobva kubarwa.
Ndopunozoona ava kunorongedza suitcase yake kumba kuti anogara nesmall
house kuchijarata achikusiirai surburb yenyu iyoyo. Wosvirwaka neSurburb
tione! Tichinwa coffee kudaro akandikurukurira kuti he was on the run.
Ange ari a wanted man kuHarare. Aishanda kuRBZ uko akaita fraud
yaityisa. Asi plan chaiyo ainge asina.
Ainge atoita five days ari musango ndosaka ainge ainetsvina yakadaro.
Ndakamupa warm blanket sezvo kwaitonhora ndokumuti ambosare
ndichimbonogeza zvangu.
Ndapedza kugeza ndakamurhanira bath yake ndikaisa mabubbles. Ndakati
asimuke anditevere kubathroom.
Ndakati abvise hembe dzake dzese ndikadziisa mubin.
Ndakamugadzika paStool ndokutanga kumugera bvudzi rainge ranyanya kuti
nyangarara musoro sebanzi. Wanike inga ane face yakwamabhoo chaiyo.
Ndakazoita shave ndebvu dzake. Ndakati asimuke ndokutanga kumugera choya
chese. Ndaiita izvi ndichinyatsobata mboro yake zvinyoro nyoro,
nekusimudza machenda softly.
Yaimbopota ichigwina gwina zvayo asi ndakaona kuti zvekusvira zvaive
zviri kure naye muchinda uyu.
Ndakati agare mutub ndakutanga kumuisa facial mask kumeso ndokutora
steaming kit ndokuisa on kuti ambonzi steamwei zvishoma tsvina
inyatsobva kumeso. After some 10 minutes akadaro ndakazotanga kumugezesa
kumeso tenderly. Ndakazotora maear-bud ndokunyon'onya tsina yese yaive
munzeve ndikabva ndamuisira special oil kuti mukati menzveve
munyevenuke. Apa Audius Mutavarira ndiye aitavarira zvinyoro nyoro paCD
apa.
Ndakazomuita shamboo musoro wandainge ndagera.
Ndakatanga kukwesha musana, kumhata kwake uku nekunyatsofenya mboro
yainge isina kuitwa circumcised.
Ndichivhura kudaro yakabva yamira kuti twi-i kunge tsanga chaiyo. Iye
akanditi aisada zvekundisvira, I respected that. Ndakamunyengerera kuti
nestress yaaive nayo, zvaibatsira kuti dai aikwanisa kumboita release
mbichana, kutunda kunobvisa stresska. Akazobvuma kuti nditambisa mboro
yake iye akaita zvekurarara mutub akatarisa mudenga. Ndakatora nguva
yangu ndichinyatsoibhonyora mboro iya. Ndakatanga kuitambisa,
ndichiirova rova mbichana kuti imuke.
Yakati yamuka yakatanga kuti gwigwigwi kunge yabatwa negetsi.
Ndopandakatanga kuikwesha ndichiita ndichiisa mabubbles kuti
itsvedzerere. Ndakazomubhonyora ndikamubhonyora ndakangomutarisa. Iye
ainge akavhara maziso achiedza nesimba rake rese kuita concentrate kuti
atunde. Zvaiita senge zvinomurwadza kufinyama kwaiita kumeso. Azwa kwazo
ndopaakazoita kubowa semombe. 'Yowe ndagarisa ndisati ndatunda kani,
yowe, wandiuraya. Ita, ita ita kani. Ramba uchiita kani.
Ita, ita-aaa-a-aa- Yowe!' Akadaro achibvisa maoko angu kuti abate mboro
yake ega achibva agoti tsa-a-a-a kutunda sperm ikaita kurova madziro
neceiling chaiyo. Ndakaona kuti murume anzwa kwazvo uyu. Akacheuka
ndokundidhonzera muso angu kwaari achindipa kiss imwe yandisati
ndamboona. Mate kuti nyakata, kiss iyoyo ndiyo yakaita kuti nditundewo
inini semunhu ndange ndakwana kare. Ndokubva angoti 'Thanks!'.
Ndakazopedzesa kumugeza zvangu, kunge ndaigezesa mwana mudiki.
Ndakamugezesa murume kusvika anyatson'aima. Tsvina yese ichibuda.
Makumbo ndakanyatoskwesha aya.
Abuda mutub ndakamupukuta ndikatanga kumuzora mafuta ndichimuita
masssage yakapenga. Ndakamupa mapj avaRegular aigara mumba mangu kuti
apfeke. He felt so fresh and changed. Iwe! Atmosphere was relaxing wena.
Ndakati agare pabed, ndokutora foot-spa yangu kuti ambonyika makumbo
ake. Ndakagara pacarpet ndokutora gumbo one one ndichimu-masaja masaja
zvonyoro nyoro.
Iye ainge ototswinzwinyira maziso achinyatsoteerera miviri wake. Foot
massage yakanakira pakuti iri linked directly to the brain saka
zvinoaddressa stress chaiyo. Apa zvainge zvasangana nekutunda kwaainge
amboita. Ipapo taitove busy kutaura about life. It was fun. Great fun
chaiyo. Neniwo ndaive ndatokanganwa zvese zvainge zvaitika pazuva iri. I
felt closer to him zvimwe zvekunge tatozivana kwenguva. Ndakazotora nail
cutter ndokutanga kumucheka nzara dzemumakumbo nedzemaoko,
ndichinyatsofaira faira futi. Ndapedza ndakamuti apinde mumaelectric
blanket anyatsodziirwa.
Ndarara paside pake akakumbira kuisa kusoro wake pachest pangu kuti
awane hope. Ndakati with pleasure wena. Akakumbirazve kuti ndirare
ndakabata mboro yake chete. Iye akatanga kuyamwa mazamu angu kunge zviya
zvinoita mwana mucheche. Ndokutanga kuchema zvekuchema zviya achidemba
kuti akazvipinza munyatwa.
Ndakamunyararidza nezwi dete dete rinenge remurwere.
Ndichingomutaurirawo masweet nothings akarehwa. It worked though.
Anyarara akakumbira kuti ndimuimbire rwiyo rwaaka kura achiimbirwa
maamai vake:
Amai chiuyai mwana anochema
Amai chiuyai mwana anochema
Mupe tubota ndichambopedza kutwa
Mupe tubota ndichambopedza kutwa
Ndakamuti adaire semurume achiti neBhesi; Nyararidza mwana asacheme
zvine ngozi Nyararidza mwana asacheme zvine ngozi

Wanike tuhope twabata baba iwe! Asikana! Akandinzwisa tsitsi veduwee. He
was so innocent mufunge.
Ndakangorara ndakamuyeve ndichipukuta pukuta tudikita taive pamhanza
apa, zviya zvinoitwa murwere kana orindwa. Ndakatozokotsira pave paya.
Ndakakasira kumuka ndichimusiya avete. Ndakainda kumaShops kunotenga
mukaka nenewspaper. PaFront Page chaipo paive nestory yake nepicture
zvese. Ndadzoka kumba ndakabika breakfast - bacon, sausage, egg, baked
beans netoast, macornflakes necoffee. Ndakazviisa mutray ndokuenda nazvo
mubedroom. Iye ainge achangomuka.
Ndakamupukuta pukuta kumeso ndokumugezesa maoko.
Ndakatanga kucheka chikafu neknife ndichimuita feed nefork. Iye aingonwa
coffee chete. Aiti akaspoila muromo ndoupukuta. Taitaura nezvenyaya
yaive nunewspaper.

Takazoita come up with a plan yekuti arove nzira akananga Bots kune link
yandange ndamupa yaizomubatsira kuti acrosse kuenda Ndazo. Ndakamupa
hembe nyowani dzavaRegular and he looked smashing madziri. Dai aive
asina zvaimunetsa uyu ndiye wandingadai ndakarizainira basa rangu
rechihure kuita settle naye. Asika mashura akazoitika manje! Ndiro
rinonzi nenji chairo randakaitirwa nemurume uyu. After all bad things
dzange dzaitika kwandiri nezuro, iye akazondiitira manenjiya chaiwo.
Inga vakafa havana chavakaona veduwe. Ndiwo mubairo wekumu-pamber
kwandainge ndaita iwowo? Futika! Shuwa shuwa here kundidaro iniwo zvangu
hure ririkutotsvaka kuzviraramira amai. Handina kumbenge ndakafa
ndakazvifungira kuti ndinganzwaro ini, naamai vangu kudai! Right,
muverengi this is your time to participate, kwete kungoverenga
uchizvitundira ipapo usingashandise musoro wako. Time for interractive
learning chaiyo. Iyi ihome work. Mhinduro ndozokupa gare gare. Iwe
unofunga kuti akandiita sei Phil? He?
Unogona kufonera mumwe wako mombodiscussa mouya neanswer kwayo. Kana
kumboita research chaiyo zvinobvumidzwa asi hatidi kubiridzira
nhanditika.

TRIAD (pronounced as TRY-AD)
Ndakazoswera ndakarara nemabikwa ehusiku hwaive hwapfuura apo Phil ainge
aenda. Kuneta mhani!Ndakarara for some time then ndakazonzwa knock
padoor.
Ndakamboda kurega kuvhura nekuti nyama dzangu dzaive dzakabikika zvekuti
dhuu, saka mavisitors neentertainment ndainge ndisiri kuda. Knock
yakazowedzera ndikapedzesera ndasimuka kunovhura gonhi. Pamusowo
ndakawanikwa pakamira Angela. Oh Angela. Vakomana! Kune vasingamuzive,
Angie murungu.
Akange auyiwa naye kubva kuCanada many years ago nemurume wake
Moyondizvo zvake. Murume wake aive nemabusiness muno muGweru.
Akazoshaika vasina mwana saka Angie aive asiirwa everything in her name.
Mukadzi aive nemari iyeye. Asi paive pakuriwa zvapo, gogazi chaivo,
chembelembe zvayo. Kuita kumbumba chaiko. Zvino Angie aive netsika
yekuti iye aisada kusvirwa aiwa. Aifarira kuita spectator achiona munhu
achisvirwa. Ndozvaimutundisawo izvozvo. Saka aiwanzouya nemunhu wekuti
andibhadhare ndichisvirwa iye akagara zvake akayeva. Asi munoti mapenzi
ari kuShang'eni chete kanhi? Asi kubhadhara aibhadhara guys handidi
kunyepa. But zvemusi uyu zvakandirovesa hana. Angie aive auya
nemaNigerians 2 amai. Hanzi vaive vatiza Murambatsvina kumaAvenues
kuHarare saka vange vachitogara naAngie. Iko kusimba zvako, ndakati 50
Cent run for your money, hokoyo! Pandakavaona ndakati nechemumoyo nhasi
ndamama. Pamoto ndavira amai, pamoto ndavira! Nekuti mukoma vanhu ava
vanosvira ndapota. Vanorova chiro hama dzangu.
Unosvirwa ukafa shuwa. Unosvirwa mboro ikabuda mumukanwa shuwa kudai.
Ndoda vamborova madrugs, amai!
Ndakati pangu papera. Ndotosunga dzisimbe. Nekuti dai kuri kuita maAll
Africa Challenge ekusviraka, talking from experienceka Nigeria number
one, number two ne three hapana, then four pane tie, vakomana vepaDRC
apa nemaMoscan. Ehe, Moscan chairo mufunge. Kushora mbodza
neinozvimbira. Wati wamboona Sena richikovira iwe!
Cameroon iri pa5. Out of twenty Zimba riri panumber 18, vanotongokundawo
zvavo Tswana rine usimbe hunotyisa uye rinoteta beche, neMalawi
vasingazive difference between beche neBECHE. Magumbukaka machinda kuti
muri kumuswe. Gambi maizvirova madundundu muchiti munogona koirisi nhai?
Iwe haunzwewo mazita acho kuti ndeenyengo ega ega, Jay Jay Okocha,
Patrick Kausvile naTaribo West! Kana paine ane nharo ngaauye andiratidze
kuti ishasha. Ingouya kuRed Light ubvunze kuti unoda kuona Bee chete,
iye ndiye anozokuudza kwandiri. Asi be prepared kumbotanga waenda
kunotestwa HIV nekuti ndiwo mutemo wangu.
Angie akapinda achita wave cheque yange iine a lot of zeros.
Akanditambidza achiti 'Today I want some action! I am paying you to be
fucked, and you are gonna be FUCKED Baby! I have given them viagra!'.
Akabva andinyemwerera zvake. Ndakatora cheque iya wanike haikona kutaura
mamita acho! Ndikati nhasi ndotoshandazve. Boys dzainge dzatogara zvadzo
pasofa dzakandiyeva. Ndakenda mubedroom ndokuuya nebox remaCondom. Asi
ndainge ndoti ityei nekuti 2 here vakomana? Threesome ndainge ndamboiita
asi kwete nehwitakwi dzevarume dzakadaro, magandanzara chaiwo.
Angie aisiuya ne one saka nhasi andirongera dhende chairo. Right,
serious now. Ndakaisa record iya inoti;


'Girl I am gonna make you sweat, sweat till you can't sweat nomore. And
if you cry out I am gonna push it some more. Push it push it some more.
Alalalalala Alalalalala'. Maiziva? Ya-a iyoyo.

Ndakatanga kubvisa top yangu ndichikanda uko.
Ndokubvisa bra, ndokubvisa shirt. Apa ndaiita catwalk chaiyo ndichiita
show off yebody yangu. Angie ainge anyatogara pa-rocking chair uku beer
rake iri paside.
Aiputa zvake fodya yake achiratidza kuti nhasi zemo rakakwidza. Boys
dzinge dzakagara pasofa hombe racho.
maziso avo ainge akangoti ndee kwandiri.
Ndakatenderera ndichienda kuseri kwesofa ndokukotama pakati pavo.
Ndakati 'Hie guys! Whats up?'. Ivo ndokungoti 'Ola sista Ola!'. Ndakabva
ndatandavadza ruoko rwangu ndokutanga kugreasa machest avo umwe uku umwe
uku. Vese vaingonyemwerera zvavo. Umwe wacho ndiye akati 'We are gonna
make you sweat!'. Akabva andihaka huro achindikisa ipapo. Ndakabva
ndajambira pasofa pakati pavo ivo vachibva vamuvha vachindipawo space
yekugara. Ndakatanga kukisa wacho ainzi KK uyu Bev anga atove busy
kutamba muganda wangu or chuma changu chemuchiuno. Ndakamutsoda KK
zvekuti akadavira.
Aive nemalips hahombe and mate ake aive sugar chaiyo kunaka. Ndakadaro
ndichimubvisa vest raange akapfeka.
Uyu Bev achibvisawo. Ndakamboti tambisei chain (bling) dzaive muhuro
make ndichimunyemwerera. Ndakadzika kubhurugwa ndokutanga kuvhura zip
yake. Zip yavhurika hana yangu yakarova veduwee. Ndaive ndaoina SHATO!
Ino mhema nhema yakati ndoo. Yaiita kushinyiraso izvi.
Amai kani! Akati achipedzisa kubvisa bhurugwa rake ini ndaive ndatotena
ndatarisana naBev uyo aive atoshama kare. Wanike kune mhungu chaiyo.
Vakomana. Varume vainge vakatakura ava. Handiti munoziva kune masize
anoti tiny, small, large, extra large, neextra extra largeka. Zvino
dzavo dzaive triple X, larger than life! Ndakarimbdza muridzo! Ndiyo
seremomy yangu yekusheedza vari kumhepo kuti vandipe simba rekuzvikunda.

Bev akandiita signal kuti nditange kusveta mboro yake yaive yachiti twii
zvino. Ndakaita zvekufongorera KK uko musoro wakotamira Bev manje.
Ndakaritora zimhungu riya iro ndokuita seroramba kukwana mumukanwa
mangu. Ndakaita kushamisisa kusara shaya dzorwadza idzi.
Ndakazotanga kunanzva musoro waro chete. Ndichiti nanzvei ndorega,
nanzvei ndorega. Uku ndainzwa KK achivhura Condom achipfeka. Pandakati
n'ata mboro yaBev mukanwa, uyu KK ange otogadzirisa mhata dzangu kuti
dzigadzikane aone kuema. Ndakaitisa mhata steady asi ndakadzikwidza
mudenga chaimo, ndichimboti mirei kuyamwa mboro yaBev. KK akatanga
anyatsovhura nyini yangu kwazvo, akambotanga achatambisa mboro yake
pamatinji angu achikoka simba. Akati pamusuwo webeche, ndokumbomira.
Ndokubata mahata dzangu zvakasimba achibva angoti nyubwi kupinda. Iwe,
unenge wabaiwa nepfuti mwachewe! Ndakanyatsonzwa kuti mheche yanyatsoita
zvekutsemukira. Uku Bev ainge onditi ndisvete mboro semboro. Ndakaitora
ndikaidzikisa pahuro apa. Ndakaikweva, ndikaikweva. Bev iakoira kukoira
uku kwaienderana nekuroverera kwaiita KK. Ini zvino ndaiti kukurunga
mhata nekufambisa musoro kurikukweva mboro uko. Bev aingondikwizirira
musana uyu zvainakidzira. Ndakanzwa dikita kudonha pamusoro pemhata apa
ndikaziva kuti mhuka yaive iri shure kwangu yadaira. Vese zvino vaive
vodaidzira nechirudzi chavo, 'Karamanjo, karamnjo! Karama-a-a-anjo.
Mwanyunge! Mwanyunge. Karamanjooooooooooooo!. Ipapo KK aiita kuhammer
chaiko. Akakoira akakoira zvine simba.
Umu mukanwa ndakanzwa kutsvedza ndikaziva kuti Bev akwana ndokukasira
kuburitsa mboro achibva aiti tsa-a-a-a achibvundirira. Nechemumoyo
ndikati !Karamanjo yamai vakowo futi!'. Uyu KK akambotora nguva ari
kungorova ndima chete. Zvino ndakange ndachimupa attention since Bev
ainge apedza. Angie ndopaanga auya pedyo orara pafloor chaipo akatarisa
mudenga asina kupfeka chinhu. Ndakakanda ziso kwaari ndikaona ari
kuakwesha matinji, achiadhonza dhonza.
Ndiyewo aisheedzera kuna KK kuti 'Fuck her, fuck her, come on. I said
Fuck,cuck ohhhh. Fuck her you basturd!
Fuck the bitch! Fuckkkkkkkkkkk. Oh I am coming ohhhh-hhh!' Akadaro
achizvitundisawo akadaro. KK akapiwa manyemwe ndokubva aita kundigadha
sedhongi chairo. Hekeche, hekeche, hekeche, mboro yakarovererwa.
Ndaiinzwa ichinyura ichinyura mubeche yosvikorova paG-spot ichinyura
chete. Ini ndainge ndakasunga beche kuti mba. Masports chaiwo.
Takakwikwidzana takadaro tichida kuona anotanga kuita give up.
Ndakanyatsobatirira pasofa kuti ndinyatsotambisa chiuno ichi. Beche
zvino raive rati nyakata kutota. Ndakabhaudwa ndikabhaudwa amai.
Ndakazonzwa nezwi guru KK achidaidzira kunge agarwa
'KARAMANJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO',
Izwi rakaitoita zvekufedha chaiko. Akadaro achizvizunza zunza asi mboro
ichingori mubeche chete.
Nekure ndakainzwa ichipere simba ichipera simba kusvika yan'ara.
Akazoiburitsa akabvisa condom range rati shuku kuzara. Angie
akandinyemwerera akarara paaive azvitundira ari. Uyu Bev akandidhonzera
kwaari achindimbundikira achiti 'That was great baby!' Akabva atanga
kuimba song yaEminem iya yekuti; 'Doyng, Doyng, Doyng The way you shake
it, The way you move it, I have never seen AN ASS LIKE THAT!'
Ndakabva ndamboti rarei pamakumbo pake akagara kudaro, iye akange
otambisa zvake vhudzi mumusoro mangu.
Mhinduro kumubvunzo wangu uya. Murume wandakaita pamber uya, Phil,
akandisiira TWENTY MITA! Ini chaiye.
One time! TWENTY MIRIYONI amai! Ndakapfumiswa overnight. Handiti
munoona. Isu mahure tine mabasa ese amunoita ese mufunge. Mumwe musi uri
nurse, nanny kana psychologist chaiy.
Phil aida counselling chete.
Ndakatoita psychologistka apa. Dai vemaUniversity vanongoswera vachipa
vanhu vasina nebasa rese naDoctrate vachitizivawo veduwee. Handiti dai
taitopiwawo maHonourary degrees ekuita recognise mabasa atinoita aya.
Umwe musi unowana murume anoda kuti uite mai vake chaivo, iye oita
kanhanha, zvese izvozvo handiti maskills chaiwo iwayo?
Anyway, takazomboita marathon sviring chaiyo nemaNaigimbi aya. Naivo
vakabvuma kuti experience ndinayo, and beche ndakapiwa. Uyu Angie ainge
azopedzesera arara zvake nekudhakwa. Pane patakaita iya inonzi TRIAD or
three in one amai, nyini to nyin'o. KK akapinda nekumheche uyu Bev
achipindawo nekunobuda nedodis amai. Hazvitaurike kunakirwa kwacho.
Ndainzwa mboro dzichisangana munyama mangu umu! KK na Bev vakazoita
zvekuti havachadi kusvira ndavatsukisa ini. Asi vakapa kutenda amai. Box
rese remacondom rakapera in one day adhala. Takazomutsa Angie hwatove
husiku vachibva vazoenda zvavo vese neboys dzake. Asi boys dzakavimbisa
kuti nezvandainge ndavaitira vaizombodzokazve vave vega rimwe zuva
tozombocontinya nekoirisi yadu.

SHANDUKO
Ndakazotora two days off pabasa (eheka ibasaka kuhura
nhai) ndakarara ndisingabude mumba ndichita nurse kutsemurwa kwandainge
ndaitwa ne maSuper Eagles aya.
Ndakatora two days idzodzo ndichiisa ice mumheche umu kuti kumboti
dzokei. Ice inoitisa beche kuti riite tight kune asingazvizivi, tight
chaiyo kunge mwana abva kuzvarwa. Musanyeperwa kuti isai maLove drops
kana mushonga wachibhoyi. Hameno zvenyu muchaita cancer. Ice chiororo
amai. Thats all you need, take it from me. Zvakandipawo futi nguva
yekumboita reflect on zvandaida muhupenyu. Ndakambochema ndichizvibvunza
kuti kusvikira rini ndichiita basa iri? Ndaive ndaneta wena. Ndakazofara
zvangu kuti pamari yandaive ndarova rwendo runo yaikwanisa kupedzisa
imba yandaivakira mai vangu kuWaterfalls muHarare. Kwainge kwatongosara
zvako ceiling chete. Two days idzodzo yaive chance yekugadzirira
vaRegular vandaiziva kuti vave neone month yese vasati vamboita turn up.
Munhu aisiuya once in every two weeks, but handaiziva kuti hinindava
kuti zii zii. Yaisambove nyaya yapeturo nekuti iye sandiye angaita
dambudziko rakadaro. Kumufonera ndaive ndisingabvumidzwe nekuti
zvaizomupinza pashinyazi naMadam vake. Saka ndaingo hopa kuti achauya
chete.
Uyu ndiye murume wandainyatsonzwa kuda. I loved him for real. And
takange tangosanganawo zveaccident chaizvo. Saka ndiye aibvisa mari
yerent yeflat yangu.
He was very good with me. Ainge ari CEO weimwe marketing company
muHarare. Yaive mhene chaiyo. Aigara kuMandara muHarare zvake. Dzimai
racho raive lawyer wemandiriri. Saka they were vanhu vehigh up there
musociety. Well respected. Aitove nhengo inoremekedzwa kuGlad Tidings
church muHarare, asi ainge asiri zvake Pastor. Isu zvedu vana Mytle
taive tiri kumakumbo chaiko. Anyway, ndaiti ndikamuonaso,
ndinyunguruduka amai. Murume aive akasvika iyeiye. Ende ndaibva
ndanyatsomuita pamber zvimwe zveshave chaizvo. I was missing him so
much. Kusamuona kwandakaita the whole month zvaitondinetsa. Ndiye chete
munhu aipinda munasave kunonwa nemhondoro! Nyololand! Ndiye ega wandaipa
nyoro chete. Saka you can see how special he was. I was 100% sure kuti
ari clean, and so I also stayed clean for him. Saka ndiavhoidha AIDS for
his sake (and mine too).

I was not disappointed this time. Clayton akabva ati pfacha Saturday
morning wena. Hakuzenge kufara ikoko.
Munongozivavo zvinoita hana kana uchinge waona munhu waunoda. Achingoti
kwede muba kisi, kisi amai.
Takakisana zvekutundisana chaizvo. Taiti tikatambisa marurimi edu
mikanwa yakavharwa, tombonanzvana chete.
Iweka iwe! Akazosarondibata kuzasi ndatotota kare. Iye mboro zvino
yaiita kunge ichabvarura bhurugwa. Ini beche raiita kudokwairia kuri
kufarira nyorovhitaka kudya kwebeche. Ndainge ndafinwa necondom.
Ndainyatsoida iri yese zvayo full time. And musi uyu ndakavhura mheche
zvebasa, ndakasvirwa handidi kunyepa amai, sevanhu tainge tagarisa so.
Takazoti tarara zvedu takambundirana tambopedza first round ndipo
paakanditaurira bomb chairo! Da bomb!
Makobvu amai. Mazwi ake akandipedza simba, zve akandivhundutsa. Tadzoka
zvakare kuinteractive learning. Iwe unofunga kuti akandiudza kuti chii?
He?
Ndaona wave nehusimbe hwekufunga manje. Waneta kuverenga nhai. Manje
ukatodaro ndinoregedza kunyora kwacho tione kuti unozoipedzisa wega here
nyaya yacho.
Kuseka zvangu kani. Saka hatichamboitawo majokes here? Bhora pasi!
Otherwise unoita Zvenyika Makonese wekugowesa own goal manje. Anyway,
Clayton akandiudza kuti dzimai rake raive ramutiza kuenda kuNew Zealand.
Apoka apo! Aive azomutumira divorce via e-mail mudhara! Ini zvangu ini.
Saka all this month ainge achigadzirisa kuti vaite finalise divorce
yacho.
Zvino, ya-a zvino Clayton aive atove prepared kuti ini, yes, ini Mytle
ndisiye basa rangu muGweru ndosunga twangu ndimutevere. Eheka amai.
Kutopinda mumba chaimo ini Mytle mwana waMakombame. Akange aita weigh
zvese zvekuti ndiri pfambi yamakoko asi to him it was nothing. Ainge
achibeliver kuti I have the potential to change and marriage was what I
needed for me to change. Iwe kani iwe. Ko zvamusiri kufara amai?
Asi mave kundiitira jairosi kanhi? Hamunyare. Saka munofunga kuti hure
hariroorwe nhai? Ndiwo masteriotype atisingade iwayo. Ndichanyorera
amai Mujuru kuti vaite educate vanhu kuti varespectewo mahure sezvo
ritori basa amai. Tinotodawo Bill rinotiprotecter, ndisingave zvangu
pedantic about it, Bill iroro rikanyatsoitirwa research rinogona kuzoita
futi address issue yeAIDS I tell you. Hapana chandakataura chakakwanisa
kuti Clayton achinje mind yake. After a week everything was finalised
and ndakati bye bye Gweru ndonanga Harare.

KuHarare takasvikogara life yakwabhoo bhooo amai.
Zvechihure ndakabva ndasvipa pasi kuti imbwa yambuya vangu Marujata
inhonge. Clayton aisanwa doro saka ini ndakabva ndazviregawo.
Ndakasvikopinda mu 4 bedroomed house sekuru. Mamaids 2 nadriver
wekundiendesa kwandaida. Vese nagardener ndakakumbira kuti vave ma
female since ndaisada zvangu kuzvipinza mumuedzo. With time ndakazosara
ne1 maid chete nagardener since ndaive ndichizviitira mabasa ese epamba
ndega ndichishenera Clay wangu, zve ndaive ndotozvidrivira ndega zvangu.
Rags to richies ka amai. Clay akabva atondiita register kuPoly kuti
nditange kuita course yangu yeHair Dressing, hanzi ndoda kukuvhurira
Saloon yako wega. Saka ndaive ndatodzoka kwaTsambe full time.
To tell the truth zvakambonditi rwadzei kugamburisa nemunhu one chete
but with time ndakazongojairira.
Haa- a taidanana amai. Zvandaimuitira pazuva rega rega imi mave
kutozviziva saka I leave it to your imagination. Chiro chairohwa daily!
After some 6 months Clayton akati taifanira kuchata kuChurch kwake saka
zvaive nani kuti titange kuenda tese kuchurch ikoko. Every Sunday
Clayton aisarovha kuchurch, sezvo ndambotaura kuti aipinda kuGlad
Tidings and was well respected ikoko. Saka ndakamuti zvaive zvakakodzera
zveshuwa kuti ndichitangewo kuita participate muchurch semunhu ainge
asiya mabasa ake erima. And for sure handina musi wandakambodemba life
yangu yakare musix months dzandakange ndaroorwa. Takazotanga kuenda
kuchurch zvakatopenga amai. Kwaifamba manje, tichitoendazve every
Thursday night kumaBible lessons kuti ini ndinyatsodzidza zvakakwana.
Maservice ekuchurch aindinakidza. Chandaifarira ndechekuti vanhu vese
vaindirespecter vachiti mai Karakaza, hapana aimboziva nezvehupenyu
hwangu hwakare. Iniwo ndaibva ndanyatotsigawoso. MaPastor aiparidza for
the first three months vaichinjana vachiitira kucover Pastor vakuru
vaive vakaenda kuStates kuCruisade yekuparidza ikoko. Congregation yese
yakaita manyoka apo yakanzwa kuti Hurrican Katrina yarova New Orleans
nekuti ndiko chaiko kwakange kwaenda Pastor. Vakatozopona nekusura apo
vakanzwa kuti Katrina akazosara orova ivo vatobva.
SADZA NEMURIWO UNE DOVI
Takazoenda kufirst service naPastor vakuru apo vakadzoka kubva kuStates.
Wanike surprise surprise!
Pastor wechurch aive muformer wangu. Yes, ainge ambotopfuura
nemujerusarema rangu amai. Ndiye ega murume wandainge ndaita unique
style iye inonzi Bondage naye. Hapanazve umwe. Naiye akavhunduka big
time kundiona. Ndakati kumutarisaso pfungwa dzangu dzakabva dzadzokera
kuGweru. It was on a Sunday kuma11pm. Mota mbishi yakandimirira kuRed
Light. Ini ndakapinda Pastor vakabva vangoti 'Your place!'.
Ndakamudirector kuFlat kwangu. Ainge akachapfeka kola yake yehuPastor.
Aitobva kusemina uko aiparidzira mafollowers emuGweru. Kwaive negungano
guru reGlad Tidings rataingonzwawo zvedu isu vana Mytle. Anyway,
takapinda mumba iye akasiya briefcase nebible rake zviri mumota. Tapinda
mumba akaratidza kuti akanga atokwana nezemo kare. Akandiudza kuti
anoprefeya mahard core vice (maprofessional hure manje)nekuti they know
how to deliver. Hanzi kumba mai mufundisi vanoita zvekunyimiridza
chaizvo. Vanotoita body yavo kunge iri holy. You have to apply kuti
unodawo kuzosvira musi wakati, uchipa chikonzero kuti nei wadaro.
Application yako inozoitwa consider after wayaura. Pamwe mhinduro yako
yaiitwa reject.
Unototanga waverengeswa verse manje usati wasvira. And kusvira kwacho
kunge uri kusvira chitunha chisina life. Response haziko. Saka manje
aizotsvaka mamwe mamembers echurch kuti vamupedzerewo nyota but
sometimes vanenge vari married zvonetsa futi. Apo aitaura ndakati zvangu
nhasi mufundisi uchadaidzwa ukadaira pachipostori. Akabva andikumbira
kuti special style yake yaive Bondage. Ndakati neniwo Bondage ndizvo.
Takaenda mubedroom, ndakamubvisa hembe dzese.
Iye akandibvisawo dzangu. Akati tidhonze wardrobe kuti inyatsoenda
pakanangana neBed kuti agozoona zvakanaka zvese zvataiita akarara.
Ndopaakazorara pabed akati tasa akatarisa mudenga. Ndakatora ruoko one
ndikasungirira pakona yekumusoro yebed. Ndikatora rumwe ruoko
ndikasungirira kune imwe kona yekumusoro yebed. Ndokutora one gumbo
ndikasungirira kukona yekuzasi kwebed. Ndokutora rimwe gumbo
ndokusungirira kune imwe kona yebed.
Ndakasunga zvekuti mba chaizvo.
Shasha zvino yange yoita kunge mombe yave ready for slaughter. Right,
akanditi nditore belt rake nditange kumuzhindikita. Ndakadzikisa bhande
kamwechete munyama yake, mboro ichibva yati kwanyanu.
Ndakarovazve mboro ichiwedzera simba. Nguva nguva mboro yakazomira kunge
mutswi chaiwo ichimiswa nekurova kwandaiita. Iye ndokuti ndichimusake
manje. Akati ndaifanira kutanjamara beche ndakarisasika mumeso ake.
Akati ndinyatsovhura matinji kuti aite view yakanaka yebeche.
Ndakamufongorera ndichitanga kusvisvina mboro yake. Ndakaisveta zvebasa
chaizvo. Iye aingoshinyira asi chekuita akange asina since aisagona
kubata beche kana kubatirira maoko akasungwa. Hanzi nevanoziva Bondage
style inoda murume ane good mental strength nekuti munhu anogona kufa
netorture yakadaro. Apo mboro yainge yabvuma sucking murume akaita kunge
achadambura tambo dzandainge ndati shwee kusunga.
Akashinyira amai. Ini zvaitondipawo manyemwe ndichimutambisira mhata
idzi kuti anyatsoona kuti dai aive mukati. Ndaiita ndichikoira koira.
Akakuvara murume amai. Uku ainge achiona action yese pamirror.
Akazosheedzera kuti ndimuitire weti irove kumeso kwake. Ndakaramba
ndichisveta mboro uku ndiri kuweta, weti yangu ichisvikorova face yake.
Ndopaakati 'Yaaa-a that's it! Yaa-a suck me faster, faster'. Ndakamedza
mboro kuidzikisa muhuro chaimo. Ndadaro shasha yakatadza kuzvibata
ndokubowa sebull rakandwa demo pahuro achiedza kudambura tambo dzaive
dzakasunga 'U-mmm, U-mmmm Yowe. Amai, amai Kani! Ndati Amai!
U-mmm! Ibva! Ibva! Ibva! Ibva! kani! Ndisiye ibva pandiri, leave me
satan! Ndisiye sata-----aaaa----n!'
Ndange ndatomurega zvangu iye ongoti tsaa-aaa-a hurume hwese huchibuda
uku achiedza zvine simba kuzvireleasa from bondage asi akatadza. Ndikati
ucharamba wakasunga nezvitadzo zvako kusvikira narini mufundisi.

Akazomboramba akadaro for some 15 or 20 minutes. Ini ndakatombonwira
mvura. Ndopaakazoti nditore belt ndimushindikite zvakare. Ndiyo fetish
chaiyoka iyi.
Ndamurova kudaro mboro yakabva yaita attention chaiyo.
Murume avive nesimba uyu! Fungai kuti ainge akasungwa ipapo. Yati
twiriri ndopaakati ndichiita zvekumusvira inini amai. Kutokwira pamusoro
pake chaipo. Ndakabva ndamuisa condom ndokudhasharara pachiuno pake apa,
ndokubata mboro yaiti tukuuu kupisa. Ndakatanga kuitambisa tambisa
zvangu kuti inyatsomira.
Ndokuzvoiti imhoresana nematinji awa. Wanike ndatota kare. Ndakarova
rova matinji nemboro apa ndainge ndakamutarisa kumeso ndichiona reaction
yake. Nekuti maoko nemakumbo zvainge zvakasungwa kumeso ndiko
kwairatidza zipirirwo yaiita baba ava. Makambodya sadza nemuriwo une
dovi? Thats the nearest example I can give. Ndokunakirwa kwaaiita.
Murume aiita kunyanidza face iyi kuita kunge ari kudya nzimbeso.
Ndakazoiti oh pamusuwo webeche iro raiita kuvhita. Ah, baba iwe! Murume
akabvunda achinditi ndiinyudze mubeche. Ndakatora nguva yangu zvangu
ndichiti ndikainyudza ndoburitsa. Ndakazongoimedza yese one time
mubeche, ndokutanga kukovira fast, fast, faster, fastest! Zviya zvinoita
munhu akagadha dhongi.
Ndakatambisa chiunu maoko ari mushishi kutambisa mazamu angu aya. Haa
futi unofa nekunakirwa nhani.
Dikita kumeso kwake rakanga roerera. Ndakamukuya murume, ndikakoira
ndikamubhaudha amai. Pane pandakaita kukotamiraso, ndosimudzira mhata
mudenga mbijana. Iwe! Akairidza mhere murume. Ndokumboitazve
zvekuchonjomara sendinomama maoko akabata gotsi zvekuti aiona dinji rese
iri rakati nyena mboro ichinyura mubeche. Ndopandakabva ndatundawo ini
asi handina kurega basa. Ndakakoira ndikaroverera, masimba kuvakadzika!
More power nekuti I was in conctrol.
Shasha yakabvuma ndokubowa ichiti 'Mai, mai, mai kani!
Yowe. Ndofira beche here! beche ndiyo weakness yangu kani mai! Yowe
satan wakandigona kundiroya nebeche!
Beche iwe! Beche, beche, be.................!'
Akazopedzisa nemutundo amai!

Takangotarisana tikanyarara iye achipa service zuva raadzoka kubva
kuStates. Asi kuparidza aiparidza handidi kunyaepa. Ndakaona vamwe
vachitochema kwazvo nemazwi ake eruponeso. Clayton akazondi-introducer
kuna Pastor nemudzimai wavo. Takavaita invite for diner kumba kuti
tinyatsozivana. Pastor namai Pastor vakazouya tikave nenguva yakanaka
kwazvo navo.
Vakafara kuona kuti Clayton ainge aita move on kubva zvaasiiwa nefirst
wife yake. Minamato yakapinda amai tikapiwa maropafadzo. Pavakange
voenda Pastor vakandipa a gift reBible vachiti ndiyo welcome yacho.
Ndakatenda chose ndikati vawedzerwe makomborero. Ko handiti language
yacho ndaive ndotoigona. Inombonetsa here, hanzi muwanirwe nyasha amai,
muitirwe zvakanaka.
Pastor akakurudzira kuti ndisarare ndisina kuverenga John 14 v 1.
Ndakazoti ndave kunorara Clayton achiteka a bath ndokuvhura bible
randainge ndapiwa naPastor riye. Wanike paverse ravaive vataura paside
paive pakanyorwa nepencil kuti; Tue, 12 noon, room 506, Monos.
Hana yangu yakabva yarova. Before hana yarova beche ndiro rakatanga
kutokwaira tokwaira. Kamessage aka kakamutsa zvirere amai. Ndakatanga
kuona how I had missed my job, rechizvarirwe. Ndakazunza musoro wangu
ndichiti ndifanira kukunda muedzo uyu. Zvaitoda munamato chaiwo.
Ndakazvisimbisa ndikati it was not worth it. I have everything now. Saka
chimwe chandingade ndechipi? I want to prove kuti hure rinokwanisa
kusiya zvese richitanga panyowani. Asika bondage ine fetish mukati!
Husiku hwese handina kurara amai. Ndakatombozvinamatira mufunge. Nyaya
ndiyoyo iri mudariro - To go to Monomutapa Hotel today at 12 noon or not
to is the question. Iko zvino its 11am. I have an hour to
decide...ndoenda? Ndorega? U-mm, ya-a ndadecider. Regai ndichingo...


Yahoo! Shopping
Find Great Deals

lessons

Kungonyika mboro chete usati wapuruziriza hazvireve chinhu

Kusvira kwakafanana ne mutambo we bhora. Beche ndiro ghedhi..Pafungeyi
vakomana, dayi mutambo webhora ari mapena chete tayi enda kubhora here?

Beche vs Mboro.......

1. Zvinotanga nekick off..(preferably zvinoda makamira. Chimbomira
kusundudzira kumubhedha kungebhinya rabva mujeri) bata kumeso kwake
zvinyoronyoro wakamutarisa mumaziso. Wakazviita zviri right wane kick
off,
uchanzwa kahigh pitched sound kachibuda between malips ake, by this time
game yatanga boyz...2. Slowly rub mazamu ari mudhirezi apa rimwe hand riri kupuruzira
malips ake, again remember izvi urikuita zvinyoronyoro. Occasionally
uchanzwa ka high pitched sound kaye (kakafanana ne kitsi irikuchemera
mukaka), zvino reva kuti uchiri mugame3. Fugura dhiresi rake (apa we assume uchiri wakamira) wobata zvidya
nezviboda, making tiny circular movements, clock wise or anticlockwise
which ever you prefer, asika, zvinyoronyoro....4. Iyezvino game yavakutopisa manje...Mutsvode zvinyoronyoro,
uchirumirima malips ake (usawanze pressure just enough to cause sensual
pain), uchanzwazvakare kahigh pitched sound katambotaura nazvo kayeeee!!
Boyz apandipo patinoirasa, because koso ratota tavakutomhanyira
kunogowesa,
aiwa, chimbo pasa around.....5. Kana akapfeka dherizi vhura zipi wakamutarisa mumaziso apa
uchitsvoda futi. Uchaona achikotsirira, izvi zvichireva kuti basa daddy
murikugona..6. Kana wasvika this far, hapachinakudzokera shure, mwana atoyambuka,
chavamumusoro make kuzvamburwa ---------- kunge mwana abatwa naamai
achichachura nyama mupoto..(In an away situation "small house"),
Uchanzwa
zvinho wobvunzwa bvunzwa tu maquestions tusina nebasa rese, like "do you
love me like I love you?", Boyz hanzi nemavheti "Silence is Golden",
nyarara, iwe ramba uchitsvoda nekukurura dherize, don't get caught up in
small talk, ndipo kuzoirasa wopisa base, nyarara. In the home situation,
agree to everything because arimudheni kudhara, haina hurry...7. It's now time to move closer to your goal, iye zvino haachina
hembe asarwa nekapanty, kana anemazamu kwawo pamwe bra. Kururura bra,
asi
chimbosiya panty riri on (I will explain why later...).8. By now ndiye akutokudhonzera kumubhedha kana kuti pasofa...(this
is a home and away situation, if you're home mubhedha, if away kusmall
house pasofa)9. Tsvoda dhumbu nemazamu (at all times keep your hands occupied),
kana urikugona basa uchanzwa kahigh pitched s ound kayeeee turning to
moans
and groans, izvi zvichireva kuti basa daddy murikugona.....10. Optional - Tsvoda be--------- (and this is a home situation chete)
uchitamba
nemat--------------, again rumirira (just enough to cause sensual pain),
by
now
madam havachagona11. Ndambotaura nezvepanty ndakati usakurumbinze kumubvisa panty, vhura
makumbo ake as far as they can go (away situation you are allowed to
force
them as far apart as you want) nyika mb---------- zvinyoronyoro nepaside
pepanty
iyi inonzi "penalty kick" by now mwana haasisina neremuromo. Kane newe
unofeela a sense of achievement. Again start off slowly uchiipinza yose
woyi buritsa, zvinoda self control on your part, usanakirwe wobva wati
ghotsi papata, nekuti unokurumidza kutunda zvakazokuomera, then number
10
won't be an option....12. Kana wonzwa ka high pitched sound kayeeee katambotaura nezvako
kavama
moans and groans chete then its time to move to the next step....13. Zvinho chiritinha sehachi rekuborrodhero, kaoccasional high pitched
sound kayeeee. yavamhero zvinho...14. Paye paunenge wakutunda mu udze kuti "baby, daddy vakutunda", "baby
ndati daddy vakutunda", uchi puruzira mha------------- dzake at the same
time....15. Kana wagona mutambo, mwana iyezvino anemusonzi mumaziso, uyu musonzi
wemb---------------- kunaka, not to be confused nemusonzi we kurowha.
Gently rub the
tears (in an away situation) or gently kiss them away (in a home
situation), usakanganwe kumutarisa mumaziso waka mumbhunda......16. To be Continued......./

lessons

Kungonyika mboro chete usati wapuruziriza hazvireve chinhu

Kusvira kwakafanana ne mutambo we bhora. Beche ndiro ghedhi..Pafungeyi
vakomana, dayi mutambo webhora ari mapena chete tayi enda kubhora here?

Beche vs Mboro.......

1. Zvinotanga nekick off..(preferably zvinoda makamira. Chimbomira
kusundudzira kumubhedha kungebhinya rabva mujeri) bata kumeso kwake
zvinyoronyoro wakamutarisa mumaziso. Wakazviita zviri right wane kick
off,
uchanzwa kahigh pitched sound kachibuda between malips ake, by this time
game yatanga boyz...2. Slowly rub mazamu ari mudhirezi apa rimwe hand riri kupuruzira
malips ake, again remember izvi urikuita zvinyoronyoro. Occasionally
uchanzwa ka high pitched sound kaye (kakafanana ne kitsi irikuchemera
mukaka), zvino reva kuti uchiri mugame3. Fugura dhiresi rake (apa we assume uchiri wakamira) wobata zvidya
nezviboda, making tiny circular movements, clock wise or anticlockwise
which ever you prefer, asika, zvinyoronyoro....4. Iyezvino game yavakutopisa manje...Mutsvode zvinyoronyoro,
uchirumirima malips ake (usawanze pressure just enough to cause sensual
pain), uchanzwazvakare kahigh pitched sound katambotaura nazvo kayeeee!!
Boyz apandipo patinoirasa, because koso ratota tavakutomhanyira
kunogowesa,
aiwa, chimbo pasa around.....5. Kana akapfeka dherizi vhura zipi wakamutarisa mumaziso apa
uchitsvoda futi. Uchaona achikotsirira, izvi zvichireva kuti basa daddy
murikugona..6. Kana wasvika this far, hapachinakudzokera shure, mwana atoyambuka,
chavamumusoro make kuzvamburwa ---------- kunge mwana abatwa naamai
achichachura nyama mupoto..(In an away situation "small house"),
Uchanzwa
zvinho wobvunzwa bvunzwa tu maquestions tusina nebasa rese, like "do you
love me like I love you?", Boyz hanzi nemavheti "Silence is Golden",
nyarara, iwe ramba uchitsvoda nekukurura dherize, don't get caught up in
small talk, ndipo kuzoirasa wopisa base, nyarara. In the home situation,
agree to everything because arimudheni kudhara, haina hurry...7. It's now time to move closer to your goal, iye zvino haachina
hembe asarwa nekapanty, kana anemazamu kwawo pamwe bra. Kururura bra,
asi
chimbosiya panty riri on (I will explain why later...).8. By now ndiye akutokudhonzera kumubhedha kana kuti pasofa...(this
is a home and away situation, if you're home mubhedha, if away kusmall
house pasofa)9. Tsvoda dhumbu nemazamu (at all times keep your hands occupied),
kana urikugona basa uchanzwa kahigh pitched s ound kayeeee turning to
moans
and groans, izvi zvichireva kuti basa daddy murikugona.....10. Optional - Tsvoda be--------- (and this is a home situation chete)
uchitamba
nemat--------------, again rumirira (just enough to cause sensual pain),
by
now
madam havachagona11. Ndambotaura nezvepanty ndakati usakurumbinze kumubvisa panty, vhura
makumbo ake as far as they can go (away situation you are allowed to
force
them as far apart as you want) nyika mb---------- zvinyoronyoro nepaside
pepanty
iyi inonzi "penalty kick" by now mwana haasisina neremuromo. Kane newe
unofeela a sense of achievement. Again start off slowly uchiipinza yose
woyi buritsa, zvinoda self control on your part, usanakirwe wobva wati
ghotsi papata, nekuti unokurumidza kutunda zvakazokuomera, then number
10
won't be an option....12. Kana wonzwa ka high pitched sound kayeeee katambotaura nezvako
kavama
moans and groans chete then its time to move to the next step....13. Zvinho chiritinha sehachi rekuborrodhero, kaoccasional high pitched
sound kayeeee. yavamhero zvinho...14. Paye paunenge wakutunda mu udze kuti "baby, daddy vakutunda", "baby
ndati daddy vakutunda", uchi puruzira mha------------- dzake at the same
time....15. Kana wagona mutambo, mwana iyezvino anemusonzi mumaziso, uyu musonzi
wemb---------------- kunaka, not to be confused nemusonzi we kurowha.
Gently rub the
tears (in an away situation) or gently kiss them away (in a home
situation), usakanganwe kumutarisa mumaziso waka mumbhunda......16. To be Continued......./